Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#7 closed task (worksforme)

Automat pozwalający podmieniać hurtem podany atrybut na nową zawartość..

Reported by: jhusak Owned by: pfusik
Priority: important Milestone: Toolset
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

w bashu czy czymś takim.

Change History (6)

comment:1 Changed 8 years ago by pfusik

Resolution: fixed
Status: newclosed
  1. asapconv -o .sap -a "Jakub Husak" *.sap
  1. Plugin ASAP do Windows Explorera, przełączamy na widok zawartości, zaznaczamy pliki, zmieniamy pole.
  1. Plugin ASAP do Windows Explorera, zaznaczamy pliki, właściwości, zmieniamy pole.

comment:2 Changed 8 years ago by pfusik

Resolution: fixed
Status: closedreopened

comment:3 Changed 8 years ago by pfusik

Owner: changed from somebody to pfusik
Status: reopenedassigned

comment:4 Changed 8 years ago by pfusik

Resolution: worksforme
Status: assignedclosed

comment:5 Changed 8 years ago by jhusak

Milestone: Zbiór narzędzi wspomagających

comment:6 Changed 8 years ago by jhusak

Type: błądzadanie
Note: See TracTickets for help on using tickets.