Custom Query (11 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (10 - 11 of 11)

1 2 3 4
Ticket Resolution Summary Owner Reporter
#3 fixed Zmiany SAPów w TortoiseSVN pfusik pfusik
Description

Skonfigurować TortoiseSVN tak, aby pokazywał zmiany w nagłówkach SAP.

#1 fixed Wrzucenie całego archiwum ASMA do svn pfusik jhusak
Description

Trzeba to zrobić z najnowszą wersją ASMA.

1 2 3 4
Note: See TracQuery for help on using queries.