Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#18 new task

Nowe pola w SAP

Reported by: jhusak Owned by: somebody
Priority: minor Milestone: Basic principles and rules
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Postuluję, aby dodać nowe pola tak, aby niepotrzebne były dodatkowe pliki do SAPÓW:

NAJBARDZIEJ potrzebne jest pole COMMENT "tekst o dowolnej dlugosci w
ATASCII codes>=32, gdzie ENTER=char(155) or char(13)char(10) or
char(10) (u*x) or char (13) (amigaos)"

można to dodać do formatu pliku bez specjalnych zgrzytów i pozbyć się
większości wpisów w STIL.

Podobnie Ramos zgłaszał, że ma mnóstwo opisanych COVERÓW, co można by
dodać również jako
COVER "jak comment".

W ASMADB jest pole:
STATUS o wartościach "ok" "bugs".

Proponuję dodać takie pole, niekoniecznie ściśle odpowiadające temu z asma, trzeba się zastanowić.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by jhusak

Milestone: Podstawowe założenia i zasady
Priority: ważnydrugorzędny
Type: błądzadanie

comment:2 Changed 9 years ago by jhusak

I suggest to add new fields to get rid of unnecessary extra files to SAPs:
Field needed the most is the:
COMMENT 'text messages of any length ATASCII codes> = 32, where the ENTER = char (155) or char (13) char (10) or
char (10) (u*x) or char (13) (Amiga) '
this can be added to the file format without special glitches and get rid of most entries in STIL.
Similarly, Ramos reported that he has described covers a lot of what might be
also added as a:
COVER "like comment".
In ASMADB ther is the field:
STATUS of the values ​​"ok", "bugs".
I propose to add such a field, not necessarily closely corresponding to that of AsmaDB, we need to think how it should look like (however, it should be more informative)

Last edited 9 years ago by jhusak (previous) (diff)

comment:3 Changed 9 years ago by pfusik

What to do with STIL's per-directory comments? Duplicate them in all SAPs?

Also, cover info and comments can be per-subsong. We need some additional syntax to handle that.

Note: See TracTickets for help on using tickets.