Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#10 closed task (fixed)

Konfiguracja trac'a - 'New ticket'

Reported by: Slawek 'slaves' Sledz Owned by: somebody
Priority: important Milestone: Basic principles and rules
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Zmodyfikować/zdefiniować pod nasz ASAP'owy projekt:

a) 'Component'
b) 'Milestone'
c) 'Version'

Change History (3)

comment:1 Changed 12 years ago by jhusak

Jest to dostępne przez Administracja/Systemy? zgłoszeń.
Pozostaje "Zdefiniować".

comment:2 Changed 12 years ago by jhusak

Milestone: Podstawowe założenia i zasady

comment:3 Changed 12 years ago by jhusak

Resolution: fixed
Status: newclosed

Wydaje mi się, że tak jak jest na razie jest ok. Jeśli ktoś chce poprawiać - proszę bardzo.

Note: See TracTickets for help on using tickets.