Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#13 closed improvement (wontfix)

CRC32 w sapach

Reported by: jhusak Owned by: somebody
Priority: important Milestone: Basic principles and rules
Component: component1 Version:
Keywords: Cc:

Description

Dodać pole CRC32 w sapach.
CRC ma dotyczyć części binarnej.

Change History (2)

comment:1 Changed 12 years ago by pfusik

Jeśli jako integrity check to IMHO zbędne - utrudnia modyfikację, a większość ludzi i tak pobiera archiwum, które ma już CRC.

comment:2 Changed 12 years ago by jhusak

Resolution: wontfix
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.